ارتباط با ما

آدرس دبیرخانه: زابل،جاده بنجار، دانشگاه زابل، دانشکده هنر و معماری، گروه باستان شناسی

کدپستی: 9861335856

تلفن: 31232010-054

فاکس: 31232011-054

ایمیل: 3ICASI@gmail.com – 3ICASI@uoz.ac.ir

Postal Address: Department of Archaeology, Faculty of Art and Architecture, University of Zabol, Zabol, Sistan and Baluchstan, Iran

Post Code: 9861335856

Tell: 054-331232010

Fax: 054-331232011

E-Mail: 3ICASI@gmail.com – 3ICASI@uoz.ac.ir