همکاران علمی (Scientific collaborations)

همکاران علمی:

دانشگاه زابل، پژوهشکده باستان‌شناسی، موسسه ایزمئو، انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، مجله مطالعات سیستان‌وبلوچستان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان‌وبلوچستان، پژوهشگاه میراث فرهنگی، موزه ملی ایران، بنیاد ایران‌شناسی، موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه مازندران، پژوهشکده علوم باستان‌شناسی دانشگاه سیستان‌وبلوچستان، پایگاه شهر سوخته، دانشگاه نیشابور، دانشگاه بیرجند، دانشگاه جیرفت، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه شهر کرد، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر شیراز، دانشگاه L’Orientale ناپولی، موسسه ایرانشاسی بریتانیا، موسسه باستان‌شناسی آلمان (دفتر تهران)، موسسه ملی پژوهش‌های علمی فرانسه، موزه ملی تاریخ طبیعی پاریس، گروه پژوهشی باستان‌جانورشناسی و باستان‌گیاه شناسی پاریس، آزمایشگاه زیست باستان‌شناسی دانشگاه تهران، پژوهشکده علوم زمین، انجمن باستان‌شناسان استان سیستان‌وبلوچستان، شرکت میراث آرکا.

:Scientific collaborations

University of Zabol, Iranian Center for Archaeological Research, The International Association for Mediterranean and Oriental Studies, Society of Iranian Archaeology, Journal of Sistan and Baluchistan Studies, Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts (Sistan and baluchestan), Research Institute of Cultural Heritage & Tourism, National Museum of Iran, Iranology Foundation, Institute of Archaeology of University of Tehran, Tarbiat Modares University, Shahid Beheshti University, Bu-Ali Sina University, University of Mazandaran, Archeological Sciences Research Center of University of Sistan and Baluchestan, World Heritage Base of Shahr-i Sokhta, University of Neyshabur, University of Birjand, University of Jiroft, Tabriz Islamic Art University, Razi University, University of Kashan, Shahrekord University, Isfahan University of Arts, Shiraz University of Arts, Università di Napoli L’Orientale, British Institute of Persian Studies, Deutsches Archäologisches Institut (Teheran Branch), Le Centre national de la recherche scientifique, Muséum national d’Histoire naturelle, Archéozoologie, Archéobotanique: sociétés, pratiques et environnements, Bioarchaeology Laboratory of the Center Laboratory of University of Tehran, Research Institute for Earth Sciences (RIES), The archaeological society of Sistan and Balouchestan, Miras-e-Arka Company