راهنمای نویسندگان (Guide for Authors)

– مقالات باید در برگیرنده یافته‌های نوین پیرامون محورهای کنفرانس بوده و قبلاً منتشر نشده باشند.

– مقالات باید مطابق دستورالعمل‌های موجود در وب‌سایت کنفرانس تهیه و تنظیم شوند. مقالاتی که الگوهای مذکور را رعایت نکرده باشند، برای داوری ارسال نخواهند شد.

– شما می توانید مقاله خودتان را به زبان فارسی یا انگلیسی برای کنفرانس ارسال نمایید.

– با ورود به صفحه حساب کاربری خودتان می توانید مقاله خود را ارسال نمایید.

– لازم است بعد از پذیرش مقاله در کنفرانس، هزینه آن به شماره حساب 2569109054 به نام درآمدهای حاصل از فعالیت های پژوهشی دانشگاه واریز شود.