محورهای کنفرانس (Conference Themes)

محورهای همایش

کاوش‌ها و بررسی‌های باستان‌شناختی جنوب‌شرق ایران

برهمکنش‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای باستان‌شناسی جنوب‌شرق ایران

تاریخ و هنر در باستان‌شناسی جنوب‌شرق ایران

تکنولوژی، معیشت و تجارت

باستان‌شناسی جنوب‌شرق ایران و خلیج فارس

باستان‌شناسی جنوب‌شرق ایران و علوم میان رشته‌ای

باستان‌شناسی و گردشگری جنوب‌شرق ایران: تعامل و توسعه

Conference Themes

Excavation and Survey Reports in Southeastern Iran

Southeastern Iran Archeology: Regional and Cross- Regional Interactions

History and Art

Technology, Subsistence and Trade

Archeology Southeastern Iran and the Persian Gulf

Archeology of Southeastern Iran and Multidisciplinary Sciences

Archaeology and Tourism in Southeastern Iran: Interaction and Development