نویسنده:

0

Shahr-i Sokhta

Shahr-i Sokhta, meaning ‘Burnt City’, is located at the junction of Bronze Age trade routes crossing the Iranian plateau. The remains of the mudbrick city represent the emergence of the first complex societies in...

0

معرفی سیستان

منطقه (دشت) سیستان واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان شامل پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز است. این منطقه 15197 کیلومتر مربع وسعت دارد و جمعیت آن بیش از 400 هزار...